P R A V I L A

  O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

V skladu z 51. členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l. 81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnateljica šole sprejela

P R A V I L A

o prilagajanju šolskih obveznosti

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE

Osnovna šola Lesično s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti ureja:

• postopek za pridobitev statusa,

• prilagajanje šolskih obveznosti,

• varstvo pravic,

• prehodne določbe in

• končne določbe.

 

2 POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA

Pridobitev statusa učenca pisno predlagajo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca (v nadaljevanju: starši). Pisno vlogo za pridobitev statusa, s priloženimi prilogami, vloži in podpiše eden izmed staršev.

2.1 Pogoji za pridobitev statusa

Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe (vsaj 3 krat tedensko vaje oz. treningi ali tekmovanja na regijski oz. državni ravni), oz. je perspektivni športnik, lahko pridobi:

• status učenca, ki se vzporedno izobražuje oz. status kulturnika,

• status športnika.

 

Status se praviloma dodeljuje učencem 3. triade, izjemoma v nižjih razredih.

Status, za katerega podajo predlog starši, pridobi, če izpolnjuje še naslednje dodatne pogoje:

• je zgleden učenec,

• ob koncu ocenjevalnih obdobij nima negativne ocene,

• ne sme neopravičeno izostajati od pouka,

• ne sme imeti izrečenega vzgojnega opomina,

• ne sme kršiti hišnega reda in pravil šolskega reda,

• zastopa tudi šolo na športnih tekmovanjih in

• sodeluje na šolskih, krajevnih in drugih prireditvah, ki afirmirajo šolo navzven.

 

2.2 Rok za vložitev vloge

Status se učencu dodeli praviloma do konca oktobra v šolskem letu (v nadaljevanju: šolsko leto). Predlog skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba predložiti najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta.

Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

2.3 Priloge k vlogi za pridobitev statusa

K vlogi za pridobitev statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma status kulturnika, je treba priložiti:

• potrdilo o vpisu šole (z originalnim žigom in podpisom uradne osebe), kjer se učenec vzporedno izobražuje, z navedenimi učenčevimi obveznostmi (urnik vaj, priprav in nastopov).

 

K vlogi za pridobitev statusa učenca športnika je treba priložiti:

• originalno potrdilo društva/kluba, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze z navedenimi podatki o časovnem tedenskem razporedu treningov, priprav in tekmovanj.

 

Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

2.4 Dodelitev statusa

Status dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni s temi pravili.

Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto. Status velja do 1. oktobra naslednjega šolskega leta. Iz utemeljenih razlogov se lahko dodeli status le za določen čas v tekočem šolskem letu.

 

2.4.1 Odločanje o dodelitvi statusa

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo. Z odločbo o dodelitvi statusa se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s temi pravili in drugimi predpisi.

Pred odločitvijo o dodelitvi statusa si mora ravnatelj pridobiti:

 – v prvem izobraževalnem obdobju mnenje razrednika in

– v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko je staršem učenca izročena in jo vsaj eden od staršev podpiše, da z njo soglaša.

2.5 Prenehanje statusa

Status učencu preneha:

• na zahtevo učenca in staršev,

• s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,

• če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen,

• če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,

• če se mu status odvzame.

 

2.5.1 Začasni oziroma trajni odvzem statusa

Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz tretje točke teh pravil oziroma zaradi kršitve njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status odvzame:

• začasno oziroma

• trajno.

 

O začasnem in trajnem odvzemu statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po sprejemu pisnega predloga razrednika ali učiteljskega zbora po predhodnem mnenju:

• razrednika v prvem izobraževalnem obdobju,

• oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.

 

Učencu se začasno odvzame status, če:

 • mu je bil izrečen vzgojni opomin,
 • zlorabi opravičevanje,
 • če dobi pri predmetu ali predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več negativnih ocen;
 • če je imel v ocenjevalnem obdobju zaključeno, glede na njegove sposobnosti, eno ali več negativnih ocen;
 • neopravičeno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole,
 • če s svojim odnosom ovira in moti učence ter učitelje pri rednem pouku,
 • krši hišni red in pravila šolskega reda.

 

Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti da razredni učitelj oziroma oddelčni učiteljski zbor.

 

2.5.2 Mirovanje statusa

Šola lahko odloči, da učencu status miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo tudi:

• starši in

• učenec.

 

O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga po predhodnem mnenju:

 • razrednika v prvem izobraževalnem obdobju,
 • oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.

 

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

 

2.5.3 Ponovna pridobitev statusa

Če je bil učencu začasno odvzet status, ga lahko ponovno pridobi, ko opravi vse obveznosti iz dogovora.

 

3 PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu s statusom po predhodnem dogovoru z razrednikom v prvi triadi in z učiteljskim zborom v drugi in tretji triadi določi ravnatelj:

 • s pisnim dogovorom o prilagoditvi šolskih obveznosti opredeljenih v odločbi o dodelitvi statusa.

 

Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.

3.1 Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

Z dogovorom se uredi zlasti:

 • obiskovanje pouka in drugih dejavnosti,
 • način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti,
 • obveznosti za uresničevanje pravic (učenca, trenerjev, staršev, razrednika, učiteljev),
 • posledice kršitev dogovora, hišnega in šolskega reda,
 • druge medsebojne pravice in obveznosti.

 

Učenec ima pravico povedati mnenje ali predlog o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s statusom in ga mora šola pri odločanju upoštevati.

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene najkasneje v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca in ravnatelj.

 

3.1.1 Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti

Odsotnost učenca od pouka zaradi statusa se lahko opraviči samo na podlagi pisnega opravičila staršev, kluba ali šole, kjer se učenec dodatno izobražuje, odsotnost nad 5 dni pouka odobri ravnateljica.

Učenec s statusom lahko izostane:

 • od rednega vzgojno-izobraževalnega dela dve pedagoški uri dnevno zaradi treninga, če ta poteka istočasno kot redno vzgojno-izobraževalno delo oziroma ves šolski dan v primeru načrtovanih priprav za obdobje največ dvajset šolskih dni zapored,
 • od rednega vzgojno-izobraževalnega dela do dve pedagoški uri dnevno, če ima tekme ali trening pred 14. uro,
 • izostane prvi dve učni uri naslednjega šolskega dne, od torka do petka, če se je obveznost predhodnega dne končala po 21. uri.

 

3.1.2 Preverjanje in ocenjevanje znanja

1. Znanje učenca se lahko ne glede na status ustno ali pisno preverja.

2. Zaradi tekmovanja ali nastopa, ki ga je imel učenec prejšnji dan, se lahko naslednji dan opraviči učitelju pred začetkom šolske ure največ dvakrat pri vsakem predmetu v posameznem ocenjevalnem obdobju.

3. Za datumsko napovedano ocenjevanje znanja se učencu s statusom opravičilo ne upošteva, razen če ima strnjene treninge/vaje 4 dni pred ocenjevanjem, kar pisno vsaj tri dni prej potrdi trener oziroma učitelj (pisno z originalnim pečatom in podpisom trenerja/učitelja).

 

3.1.3 Način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti

S statusom pridobi učenec naslednje ugodnosti:

 • izbere čas ustnega ocenjevanja v terminu, ki omogoča osvajanje učnega gradiva, oziroma se sam dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati na vprašanja o obravnavani učni snovi. Oceno mora dobiti učenec 5 delovnih dni pred konferenco. Po tem času ga lahko učitelj vpraša nenapovedano kadarkoli,
 • če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten, lahko pisno ocenjevanje znanja opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku,
 • če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, sam izbere tisto obliko, ki je zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek),
 • možnost opravljanja predmetnega izpita po posameznih predmetih,
 • individualni programi pri pouku športne vzgoje po predhodnem dogovoru trenerja in učitelja športne vzgoje.

 

Učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen, če je bil zaradi obremenitve odsoten več kot 60 % časa predvidenega za vzgojno-izobraževalno delo po predmetniku za posamezen predmet. V tem primeru pridobi ocene v naslednjem ocenjevalnem obdobju, in sicer najmanj eno za obdobje, ko ni bil ocenjen in zakonsko predpisano število ocen za tekoče obdobje.

Na pismeno prošnjo staršev lahko učenec s statusom ob zaključku rednega vzgojno-izobraževalnega dela opravlja predmetni izpit, če zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je bilo tako ocenjevanje časovno nemogoče.

3.2 Obveznosti za uresničevanje pravic

Učenec s statusom mora izpolnjevati vse obveznosti kot ostali učenci.

 

3.2.1 Obveznosti učenca

 • vestno opravljanje svojih šolskih obveznosti,
 • vse izostanke od pouka mora vsaj tri dni prej napovedati trener (pisno z originalnim pečatom in podpisom trenerja/učitelja), izostanek pa nato opravičijo starši,
 • v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki učencu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti, kdaj in na kakšen način bo ocenjen,
 • redno obveščanje staršev in trenerjev o svojem uspehu v šoli,
 • če v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, se ga mora učenec, če je prisoten v šoli, redno udeleževati.

 

3.2.2 Obveznosti trenerjev

 • stalno spremljanje šolskega uspeha in vedenja svojih varovancev;
 • pravočasno obveščanje o vsaki časovni spremembi treninga;
 • vse izostanke zaradi priprav ali tekmovanj morajo vsaj tri dni pred odsotnostjo učenca javiti šoli (pisno z originalnim pečatom in podpisom trenerja/učitelja).

 

3.2.3 Obveznosti staršev

 • redno spremljanje uspeha in vedenja svojega otroka,
 • redno obiskovanje pogovornih ur pri razredniku, posameznih učiteljih,
 • v primeru slabših ocen se dogovoriti z učiteljem o načinu popravljanja in izboljšanja le-teh,
 • dogovor z učiteljem o dodatnih urah poučevanja učenca (prispevek staršev); sicer samo pri dopolnilnem pouku,
 • redno in pravočasno pisno opravičevanje izostankov.

 

3.2.4 Obveznosti razrednika

 • v šolski redovalnici v rubriki »Opombe«, zapiše črko “Š” oziroma “K” učencu, ki mu je bil status dodeljen; ob prenehanju statusa razrednik črko prečrta oziroma ob začasnem odvzemu vpiše čas, ko status ne velja,
 • v dnevniku šolskega dela v rubriko »Opombe« posebej vpiše številko odločbe ravnatelja o dodelitvi statusa posameznemu učencu,
 • obvesti ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovorov v zvezi s statusom,
 • ravnatelju posreduje pisna dokazala za odvzem statusa.

 

3.2.5 Obveznosti učiteljev

 • v primeru slabšega znanja učenca vključijo v dopolnilni pouk,
 • v primeru napovedane daljše odsotnosti učenca učitelji učencu opredelijo učno snov v učbeniku, ki jo bodo v času odsotnosti učenca obravnavali,
 • v primeru večjega števila treningov ali tekmovanj se dogovorijo z učencem o času opravljanja pisnega in ustnega ocenjevanja znanja,
 • usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma,
 • skupaj z učencem pripravijo individualni načrt dela za preverjanje in ocenjevanje znanja.

 

3.2.6 Obveznosti ravnateljice

 • postopati in ukrepati v skladu z določili Pravil,
 • upoštevati predloge učiteljev, staršev, učenca in mentorjev,
 • obveščati starše, klub oziroma šolo ter učitelje telefonsko, pisno o odvzemu ali prenehanju statusa.

3.3 Izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti

Če status traja celo šolsko leto, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del dogovora ali odločbe o prilagajanju šolskih obveznosti.

Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi upošteva učenčeve obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status dodeljen.

Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih obveznosti, se lahko izvedbeni načrt spremeni oziroma dopolni.

 

4 VARSTVO PRAVIC

Učenec (oziroma njegovi starši) lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil odločbe, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi oziroma mu na drug način prizna pravico.

4.1 Pritožba

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo, ki jo vložijo jo v osmih dneh po prejeti pisni odločbi oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt.

Če dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ne spoštujejo drugi podpisniki, lahko učenec uveljavlja varstvo pravic po predpisih oziroma pravilih šole, katere predstavnik je podpisnik dogovora.

 

4.1.1 Odločanje o pritožbi

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča po predhodno pridobljenih mnenjih učiteljskega zbora ali razrednika ravnateljica šole.

O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh Pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija.

 

5 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta Pravila se začnejo uporabljati s 1. septembrom 2009.

Pravila se lahko spremenijo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot so bila sprejeta.

 

Ravnateljica: Irena Krajnc, spec.

(Skupno 487 obiskov, današnjih obiskov 1)